Toekomstvisie: op weg naar 2030
Plebaan Vincent Blom zet de missie en visie uiteen en de concrete doorvertaling naar de toekomst van de huidige pastorale eenheid van Maria en Johannes. Voor de kernvrijwilligers van zowel de parochie H. Johannes Evangelist als voor de Mariaparochie heeft een hierover een avond plaatsgevonden.

Van de Plebaan - nieuwsbrief 37, 13 oktober 2019:
Precies een jaar geleden kondigde Mgr. De Korte een reeks van nieuwe benoemingen af voor ons bisdom. Deze benoemingen betroffen ook de pastorale eenheid van Maria en Johannes.

Jongstleden februari kreeg dit alles zijn beslag. Bij mijn benoeming tot plebaan sprak de bisschop de wens uit om het functioneren van de kathedraal te onderzoeken en om met nieuwe initiatieven te komen om de Sint-Jan als diocesane moederkerk/ bisschopskerk, bedevaartkerk, parochiekerk en nationaal monument te versterken. Dit kijken naar de kathedraal, en daarmee naar het geheel van de huidige pastorale eenheid, heeft een proces van gesprekken, reflectie en overdenking op gang gebracht. Het resulteert in een missie en visie en in een concrete doorvertaling naar de toekomst van de huidige pastorale eenheid van Maria en Johannes. In de komende weken gaan we dit proces verder vormgeven.

Missie
In 2030 is het 2000 jaar geleden dat Jezus zijn zending begon. In de kracht van de Geest trok Hij rond door het Joodse Land om de Blijde Boodschap te verkondigen: God, zijn Vader, bij de mensen brengen en de mensen bij God. Als Kerk, wereldwijd en in onze eigen leefomgeving, zetten wij Christus’ zending voort. In het jaar 30 begon Hij zijn zending en bracht zijn evangelie naar de mensen. Ook in 2030 brengen wij zijn Blijde Boodschap naar de concrete wereld van alledag. Als parochie werken wij toe naar dat bijzondere jaar 2030. Onze parochie straalt eenzelfde enthousiasme uit als dat het geval was bij de eerste christenen. Vandaag zijn wij de brengers van zijn Blijde Boodschap. Dat doen wij in een omgeving waarin veel mensen het Woord van God en zijn Zoon niet - of niet meer - verstaan of uit het oog zijn verloren.

Visie
In 2030 staan wij voor een zelfbewuste, gelovige gemeenschap rondom de Hoeksteen Jezus Christus. Een gemeenschap die zich niet naar binnen keert, maar vanuit haar gelovige instelling hartelijk, gastvrij en open is: ‘een thuis voor eenieder.’ Juist in deze tijd waarin zoveel mensen alleen lopen, zoekende zijn, wanhopig, mogen wij getuigen van Gods liefde. Dat is onze opdracht: niet overtuigen maar enthousiast getuigen van God die ieder mens, jong en oud, liefheeft. Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap van hoop, liefde en vrede blijven we verkondigen.

Dit wordt zichtbaar in de liturgie die wij vieren, in het geloof dat wij leren en in het dienstbetoon aan hen die -op wat voor wijze ook- zijn vastgelopen op de weg van het leven of zonder onze hulp niet verder kunnen. Mensen behorende tot de Kerk, maar ook evenzeer de zoekende en vragende mens, laten wij Gods liefde kennen in eenvoud en vreugde. Als parochie zijn wij een levendig centrum van geloof, zichtbaar in de liturgie, de catechese en de diaconie. Zo slaan wij als zelfbewuste geloofsgemeenschap een brug naar de samenleving. We onderhouden daarbij contacten met de religieuzen in onze omgeving, met het straatpastoraat in Den Bosch, de andere christelijke kerken en met hen die het pastoraat dragen in het JBZ en de verzorgingshuizen.

Vanuit de visie: ‘Op weg naar 2030 mensen Gods liefde leren kennen in eenvoud en vreugde’ werken wij op basis zeven inhoudelijke dragers aan onze parochie- en geloofsgemeenschappen.

Zeven inhoudelijke dragers van onze visie:
1 Wij vormen een zelfbewuste, gelovige gemeenschap rondom de Hoeksteen Jezus Christus
2 De parochie als een thuis voor eenieder - hartelijk, gastvrij en open
3 Enthousiast getuigen om zo een levendig centrum van geloof te zijn
Dit wordt zichtbaar in:
4 De liturgie die wij vieren
5 Het geloof dat wij leren
6 Het dienstbetoon dat wij delen
7 Door de brug die wij naar de samenleving slaan

Nadat afgelopen week met de beide kerkbesturen het pastorale team over deze visie is gesproken, wil ik ook graag met de kernvrijwilligers uit de parochie hierover spreken. Op 21 oktober vindt deze avond plaats voor de kernvrijwilligers uit de parochie H. Johannes, op 7 november voor die van de Mariaparochie. Uitnodigingen hiervoor worden één dezer dagen verstuurd.

Kerk-zijn op weg naar 2030 vraagt inspanning van ons allen: van mij als plebaan, van de pastores, besturen, vrijwilligers en van allen zich bekennen tot één van onze geloofsgemeenschappen. Beide parochies worden gedragen door vele vrijwilligers. Velen hebben hun schouders gezet onder parochies en doen dat nog steeds. Dat is een reden om dankbaar voor te zijn. Dat geeft ook het vertrouwen dat wij samen deze nieuwe stappen kunnen zetten.

-Wordt vervolgd-

Plebaan Vincent Blom


Van de Plebaan - nieuwsbrief 38, 20 oktober 2019:
Vorige week heb ik een begin gemaakt met het ontvouwen van de toekomst-visie van onze beide parochies. Zeven inhoudelijke dragers ondersteunen de visie van onze parochies van Maria en Johannes op weg naar 2030. Ze werden in de vorige nieuwsbrief kort genoemd. Vandaag wil ik die zeven dragers verder toelichten.

1) Een zelfbewuste, gelovige gemeenschap is rondom de Hoeksteen Jezus Christus
In onze seculiere wereld willen wij getuigen van de Blijde Boodschap van Jezus Christus en ieder mens Gods liefde leren kennen. We doen dat in eenvoud en met vreugde, hartelijk en uitnodigend. ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld’ Matteüs 28, 19-20

2) Een thuis voor eenieder
Velen vandaag zoeken naar de zin in hun leven. Velen lopen vast in de hectiek van het jachtige leven. Onze parochie wil een thuis bieden voor deze mensen. ‘Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt. Ik zal u rust en verlichting schenken’ Matteüs 11.28

3) Enthousiast getuigen en een levendig centrum van geloof
Om dit thuis te kunnen bieden voor onszelf (die reeds ‘thuis’ zijn in de parochie) maar vooral ook aan hen die God en zijn Zoon (nog) niet kennen of zijn vastgelopen in het leven, is het belangrijk dat wij positief, hoopvol en vreugdevol in het leven staan. In Christus’ Naam zijn wij gastvrij. Onze kerken zijn geen statische gebouwen maar levende plaatsen van geloof, hoop en liefde. ‘Allen die het geloof hebben aangenomen, waren eensgezind, bezochten de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen in voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het volk in de gunst’ Handelingen 42, 44-47

4) De liturgie die wij vieren
Wij vieren het geloof door de sacramenten die ons zijn gegeven als zichtbare tekens van Christus’ aanwezigheid onder ons. Onze liturgie is kwalitatief verzorgd, die aanspreekt voor jong en oud en uitnodigt tot actieve participatie. In de liturgie vieren wij het leven, sterven en verrijzen van Jezus Christus. De liturgie, en in het bijzonder de Eucharistie, is voor ons de bron waaruit wij leven en werken. Al ons werken in en voor de Kerk begint bij Christus en wordt zo ook door Hem tot voltooiing gebracht. ‘Als de Heer het huis niet bouwt, werken de bouwers vergeefs’ Psalm 127

5) Het geloof dat wij leren … vervolg van de voorzijde
Wij vieren het geloof in de liturgie. In de catechese leren wij geloof. Ons geloofsonderricht is niet belerend maar lerend en vormend. Het doel van de catechese is om te getuigen en nadrukkelijk niet om te overtuigen. Het getuigen zijn van Gods liefde is leidend in alle activiteiten van vorming, catechese en studie. Zij vertrekt vanuit de concrete leefwereld van vandaag. Zo bereiden wij onze jeugdige generaties voor op het ontvangen van de H. Communie en het Vormsel. Zo begeleiden wij jonge mensen naar de dag van hun huwelijk of naar de doop van hun kindje. Daarnaast geven wij permanente vorming aan jong en oud. Bijzondere aandacht verdienen de catechumenen. Zij vragen onze extra aandacht, ook na het ontvangen van de initiatiesacramenten. ‘Verkondigt op uw tocht: het Koninkrijk der hemelen is nabij’ Matteüs 10, 7

6) Het dienstbetoon
Wij vieren het geloof in de liturgie. Wij leren het geloof in de catechese. In de diaconie brengen wij het geloof dienend in praktijk. Zorg voor onze naasten, ver weg en dichtbij. Aandacht voor zieken, alleenstaanden, armen. Bekommernis tonen wij aan onze wereld en aan de wereldwijde mensenfamilie. Wij zijn attent en dienstbaar en geven zo vorm aan het sociale gezicht van de Kerk. Wij tonen compassie naar elkaar en naar allen die een beroep op ons doen. ‘Wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’ Matteüs. 25, 40

7) Een brug naar de samenleving
Vanuit ons geloof in Jezus Christus zijn wij dienstbaar aan de samenleving. Als christenen leven wij niet buiten, maar te midden van de huidige maatschappij/cultuur. Dat kan soms een spanningsveld zijn. Als Kerk dragen wij de Blijde Boodschap van Gods hoop en liefde naar de wereld en leveren onze bijdrage aan een menswaardige samenleving naar Gods bedoeling. ‘Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld’ Matteüs 5, 13-14

Samengevat
De zeven bovengenoemde dragers zijn het fundament van onze parochie(s). Gedragen door de Hoeksteen Jezus Christus zijn zij de waarborg dat wij in onze concrete leefomgeving, en in de wereld van vandaag, een levend centrum zijn van geloof en hoop. Dat doet ook recht aan wat onze bisschop heeft geschreven in zijn beleidsplan ‘Samen Bouwen in Vertrouwen’: de missionaire uitdaging is de eerste prioriteit voor pastoraal handelen. Zo verbinden wij mensen met Christus en met elkaar en willen we Kerk-zijn op weg naar 2030.

-Wordt vervolgd-

Plebaan Vincent Blom


Van de Plebaan - nieuwsbrief 39, 27 oktober 2019:
Als vervolg op de twee vorige nieuwsbrieven, ga ik hier graag verder in op de toekomstvisie voor onze kerken en gemeenschappen. Binnen de huidige pastorale eenheid is er de Mariaparochie met haar parochiekerken enerzijds en de parochie van Johannes Evangelist met de kathedrale basiliek anderzijds. Het verschil tussen beide wordt ingegeven door de veelheid van functies die in de kathedraal samenkomen (bisschopskerk/ diocesane moederkerk, parochiekerk, bedevaartkerk, nationaal monument, toeristische ‘trekpleister’ van de stad).

Mede daardoor is het niet mogelijk om tot een éénduidig pastoraal beleid te komen voor beide parochies en alle kerken. Pastoraat, bestuur, financiën en onderhoud (restauratie) van de kathedraal zijn wezenlijk verschillend van een ‘gewone’ kerk of parochie. Fuseren tot één parochie is niet mogelijk vanwege grote financiële investeringen die het onderhoud en de restauratie van de Sint-Jan met zich meebrengen.

Ook het pastoraat rond de kathedraal, gezien de veelheid van functies die er in samenkomen, is wezenlijk anders dan bij de andere kerken Dit wordt versterkt door de wens van de bisschop om de kathedraal verder te gaan ontwikkelen als diocesane moederkerk en bedevaartkerk van de Zoete Moeder. Tevens is het de wens om de Sint-Jan als nationaal monument verder te gaan ontwikkelen. Hoe gaan we de grote stroom van toeristen ontvangen? Hoe gaan we de Bouwloods verder vormgeven? De Sint-Jan als centrum van geloof, liturgie en kerkmuziek, als gastvrije en open kerk voor de vele pelgrims en toeristen. Dat alles vraagt om een eigen pastorale inkleuring.

Vanuit bovenstaande optiek is de huidige pastorale eenheid naar de toekomst toe niet realistisch. Zowel de Mariaparochie als de parochie van Johannes hebben het recht om zich volledig te ontwikkelen. In de Mariaparochie zijn de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw parochiecentrum bij de Rosmalense Lambertuskerk in volle gang. Dit mag het hart worden (pastoraal, bestuurlijk en secretarieel) van de Mariaparochie. Ook in Empel zijn er concrete plannen voor de bouw van nieuwe zaalruimte bij de kerk.

Beide investeringen mogen ook een brug slaan naar de Groote Wielen. Vanuit de kernen van Empel en Rosmalen ligt er een natuurlijke band met deze nieuwe wijk. Mede in samenwerking met de protestantse gemeente mogen initiatieven worden genomen naar de Groote Wielen om daar de presentie van de parochie zichtbaar te maken. In Maliskamp wordt op dit moment een gedachteniskapel gebouwd op het kerkhof (inzegening 3 november aanstaande). Met de beelden van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette (afkomstig uit de Maliskampse kerk) blijft de Mariaparochie een gezicht houden in dit dorp.

Concreet
De pastorale eenheid zoals we die nu kennen houdt met ingang van het nieuwe kalenderjaar op te bestaan. Maria en Johannes gaan verder als twee zelfstandige parochies. Dit gaat ook helderheid scheppen in de financiën, het personeelsbeleid, de secretariaten, de communicatie (website, nieuws-brief, parochieblad) en de pastorale bediening. In de komende maanden zal op deze terreinen gewerkt gaan worden aan het ‘ontvlechten’ van de pastorale eenheid. Doel daarbij is een heldere en eenvoudige structuur, toegespitst op het eigene van ieder van de twee parochies.

Plebaan Vincent Blom en diaken Vladimir Palte vormen het team voor de parochie H. Johannes. Voor de Mariaparochie zal het team gaan bestaan uit Herman Schaepman die benoemd wordt tot (eerst aanspreekbare) pastor van de Mariaparochie, kapelaan Gideon van Meeteren en de pastores Piet de Jong en Ad van Wezel. Beide laatstgenoemden werken respectievelijk in Empel en Maaspoort. Pastoraal werker Embregt Wever is op tijdelijke basis werkzaam ten dienste van de Lucasgemeenschap. Hij vervangt pastoraal werker Maarten Jansen die met ziekteverlof is. De plebaan wordt door de bisschop benoemd tot administrator van de Mariaparochie.

-Wordt vervolgd-

Plebaan Vincent Blom

Van de Plebaan - nieuwsbrief 40, 3 november 2019:
In de voorbije weken heb ik de toekomst-visie van onze beide parochies ontvouwt en toegelicht. Tegelijk zijn er al twee bijeenkomsten geweest en volgt nog een avond met vertegenwoordigers van de Mariaparochie.
Een belangrijke conclusie die uit het visiedocument naar voren komt is de ontbinding van de huidige pastorale eenheid. In de komende weken wordt de ‘ontvlechting’ van de pastorale eenheid ter hand genomen: pastoraal, bestuurlijk, financieel, secretarieel en op het gebied van de communicatie worden zaken opnieuw bezien, ingedeeld en vormgegeven.

Maar daarnaast is er nu ook een -eveneens belangrijk- besluit genomen over de toekomst van de Sint-Cathrienkerk aan het Kruisbroedershof. De laatste jaren is de positie van dit kerkgebouw onzeker geweest. De plannen om er tijdelijk het Theater aan de Parade in onder te brengen zijn niet doorgegaan. Sinds april worden er in deze kerk weer vieringen gehouden: Armeense christenen en de Johannes van Damascusgemeenschap vinden er hun thuis. Dit mag onze oecumenische betrokkenheid versterken.

Maar er gaat meer gebeuren in de Sint-Cathrien: de Poolse gemeenschap zal er gebruik van gaan maken voor Eucharistie-vieringen en ook de Engelse Mis zal er een thuis gaan vinden. Datzelfde geldt ook voor de Taizévespers die maandelijks worden georganiseerd in samenwerking met de protestantse gemeente. Mogelijk dat ook de Tridentijnse Mis, die nu nog in Hintham plaatsvindt, naar de Sint-Cathrien wordt overgebracht. Vanuit het Mariabestuur leeft de gedachte om de Cathrien een echte doorstart te laten maken als stadkerk voor bijzondere doelgroepen. Daarnaast leent deze kerk, met haar bijzondere orgel, zich ook goed voor concerten. De bisschop staat welwillend tegenover deze initiatieven.

In het visiedocument is ook de eigenheid van de geloofsgemeenschap van de Lucaskerk gewaarborgd. Sterke nadruk ligt er op het welkom aan gezinnen en families dat ook zichtbaar wordt in de familie-catechese op de eerste zondag van de maand (FamCat). De bisschop wil de eigenheid van deze gemeenschap erkennen als een ‘mentaliteitsgemeente’ binnen de Mariaparochie. Een wijkgerichte openheid vanuit deze gemeenschap is en blijft wenselijk.
Zo gaan we op weg naar een nieuw begin voor onze parochies van Maria en Johannes.
Plebaan Vincent Blom
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier