Gebeden en nieuws van de bisschoppen in coronatijd
Hier hebben we een aantal gebeden voor in de coronatijd bij elkaar gezet, zoals het gebed van de bisschoppen en het gebed voor de geestelijke communie. Tevens vindt u hier de coronamaatregelen van de Nederlandse bisschoppen en de brieven die zij met Pasen en Pinksteren aan de gelovigen hebben geschreven.

Op deze PAGINA vindt u het coronadossier met de meest recente berichten. (laatste update 14 oktober)


AANPASSING PROTOCOLLEN per 10 juli 2020
De Nederlandse bisschoppen hebben per 10 juli een aanpassing bekend gemaakt op de protocollen die per 1 juli gelden. Hiernaast vindt u de aangepaste protocollen. Tevens geeft een overzicht aan wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de protocollen die per 1 juli waren bekendgemaakt.

PROTOCOLLEN vanaf 1 juli 2020
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. De Nederlandse bisschoppen hebben direct nieuwe protocollen opgesteld met algemene voorwaarden. De meeste maatregelen blijven gelijk.

U vindt de nieuwe protocollen in de kolom hiernaast.
Voor de specifieke toepassing van deze protocollen bij de Sint-Jan en bij de kerken in H. Mariaparochie verwijzen we u naar de aparte pagina's:
Meevieren in de Sint-Jan per 1 juli
Meevieren in de H. Mariaparochie per 1 juli


Hier leest u de PINKSTERBRIEF van de bisschoppen aan de gelovigen, gepubliceerd op 28 mei 2020

PROTOCOLLEN vanaf 1 juni 2020
Na twee vooraankondigingen op 8 mei en op 15 mei, hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid. De protocollen voor gelovigen, bedienaren en de verzorging van kerkgebouwen staan hiernaast. De protocollen gelden als leidend. 

Informatie vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie vindt u op www.rkkerk.nl

GEBEDEN OM TE BIDDEN
IN DEZE TIJD VAN HET CORONAVIRUS

Gebed van de Nederlandse bisschoppen
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Zoete Moeder van Den Bosch. Bid voor ons.

Gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch
Heilige Maria Moeder van de Heer
en Zoete Lieve Vrouw van deze stad
in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U.
Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.
U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging
zoals U reeds gedurende zovele eeuwen
hulp en troost hebt gegeven.
Zoete Lieve Vrouw,
blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.

Suub tuum praesidium oudst bekende Mariagebed (3e eeuw)
Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Wees Gegroet - Ave Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen

Geestelijke communie
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ofwel:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Nadere informatie inzake het coronavirus


HIER LEEST U DE PAASBOODSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN AAN ALLE GELOVIGEN.


MAATREGELEN NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 


Na de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus die het kabinet op 23 maart aankondigde, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten alle publieke vieringen af te lasten t/m Pinksteren (31 mei). Op 26 maart gaven zij onderstaande toelichting. 

Update maatregelen inzake coronavirus. Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’ (afgekondigd op: 26 maart 2020)

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

 • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
 • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
 • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid
 • Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor meer informatie ook op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.

Uitvaarten en huwelijken
Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:

 • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving. Parochies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

In het corona-dossier dat u hier vindt, heeft het bisdom Den Bosch belangrijke informatie bij elkaar gezet

-------------------------------------------------------

Bericht van 23 maart

Hier leest u een eerdere bericht over de aangescherpte maatregelen op de site van de rooms-katholieke Kerk in Nederland (rkkerk.nl)

Concrete gevolgen in de parochies van Sint-Jan en H. Maria volgen zo snel mogelijk.

------------------------------------------------

Bericht van 18 maart - update 20 maart

In navolging van de maatregelen die de overheid 12 maart heeft afgekondigd ivm het coronavirus, hebben de Nederlandse bisschoppen eerder genoemde maatregelen verder aangescherpt en besloten de weekendvieringen in heel Nederland te annuleren. In de H. Mariaparochie en in de Sint-Jan gaan de liturgische vieringen op zondag niet door tot t/m 13 april. De doordeweekse vieringen vinden vooralsnog wel doorgang.

- laatste update 20 maart 13.00 uur - 

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april. De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart
De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed
De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

• De kruisweg
• De rozenkrans
• Steek een kaarsje op via de website van Kerk in Nood
• Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Hier vindt u een bericht en het decreet van mgr. De Korte over de zondagsplicht

Hier vindt u de specifieke maatregelen die voor de Sint-Jan worden genomen naar aanleiding van de maatregelen inzake het coronavirus

Maatregelen voor de H. Mariaparochie volgen nog 


================

Eerdere berichtgeving: 

De Nederlandse bisschoppen hebben verdergaande maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Liturgische vieringen op zaterdagavond en zondag vervallen. Uitvaarten en andere sacramentenvieringen vinden in kleine kring plaats met inachtneming van de eerder gestelde maatregelen.

Inmiddels zijn de maatregelen verder aangescherpt en moeten laten weten dat de periode waarin de maatregelen gelden wordt uitgebreid t/m 13 april, Tweede Paasdag. 

Hier leest u de verklaring van de bisschoppen van 13 maart


Hier leest u het bericht van de bisschoppen van 18 maart

H. Maria en Sint-Jan
Op aanraden van de bisschoppen vervallen ook de parochiële activiteiten. Wat dat precies voor alle lokale kerken in de H. Mariaparochie inhoudt, wordt binnenkort duidelijk. Op deze site en via de eigen kanalen van de lokale kerken houden we de parochianen op de hoogte.

Voor de Sint-Jan geldt het volgende:
 • De Sint-Jan en de Mariakapel blijven dagelijks geopend voor persoonlijk gebed en bezinning.
 • De publieke liturgische vieringen op de zondag worden afgelast.
 • Vieringen rond de Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • Biechtgelegenheid op zaterdag vervalt
 • De doordeweekse liturgische vieringen om 8.30 en 12.30 uur gaan vooralsnog gewoon door. Ook het bidden van de Kruisweg op vrijdag gaat door.

Parochiële activiteiten Sint-Jan vervallen
In navolging van het advies van de Bisdommen ontraadt het kerkbestuur van de Sint-Jan alle andere samenkomsten, zoals het koffiedrinken na vieringen en koorrepetities.

Concreet houdt het in dat bij de Sint-Jan vervallen:
donderdagen in de veertigdagentijd: Bijbelavond op de plebanie
zaterdagen: Biecht horen
zondagen: Communievoorbereiding
maandag 16 maart: Sint-Jansavond op de plebanie 

Parochiële activiteiten H. Maria
Ook in de parochie H. Maria vervallen parochiële activiteiten zoals op donderdag 26 maart de bijeenkomst 'Op zoek naar verbinding' en op 31 maart de Birgittabijeenkomst. Nadere info vermelden de lokale kerken via hun eigen communicatiekanalen en we vermelden het hier op de site.  

De H. Mis volgen via radio en tv
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Daarnaast zendt Radio Maria iedere weekdag een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdag is dat om 9:30 uur en op zondag om 10:00 uur. U kunt Radio Maria beluisteren via DAB+, de website www.radiomaria.nl en via de app voor uw smartphone.

Secretariaat en de receptie
Het secretariaat en de receptie aan de Choorstraat 1 (plebanie) zijn tijdelijk gesloten. E-mail wordt wel bekeken en voor zover mogelijk afgehandeld. De telefoon staat doorgeschakeld (073-6130314 / 06-23843845)


Eerdere maatregelen Nederlandse bisschoppen
De Nederlandse bisschoppen hebben laten weten dat met ingang van 1 maart jongstleden het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

• Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. (www.rkliturgie.nl)

Mgr. De Korte heeft een bemoedigende boodschap geschreven die u hier kunt lezen.
Informatie van de gemeente 's-Hertogenbosch vindt u hier.
Informatie door het RIVM vindt u hier.
Vragen over dit onderwerp, Reageer dan hier
per 10 juli - Wijzigingen protocol Kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Samenvatting van de wijzigingen van het protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020
Per 10 juli - Factsheet kerkelijk leven
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor gelovigen
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor gelovigen
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor bedienaren
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor bedienaren
Per 10 juli - Protocol kerkelijk leven voor kerkgebouwen
teaser gerelateerd document
Aangepast protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 10 juli 2020 voor kerkgebouwen